menu Logomathematik.ch

Karl Weierstrass

Weierstrass

1815 - 1897, Berlin

s. Weierstrass bei Wikipedia